bullhorn file-text money suitcase search-plus cogs gavel calendar-o users comments pencil-square-o

Algemene leverings- en privacyvoorwaarden Payt

Versie 2016-b

Klik hier om de Algemene leverings- en privacyvoorwaarden van Payt te downloaden.

1. Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

2. Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

 1. Payt zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten en Toepassingen met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten en Toepassingen worden uitsluitend uitgevoerd en aangeboden op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruik van de Toepassingen biedt geen garantie dat de vordering door schuldenaar geheel of deels wordt betaald.
 2. Indien een prestatie gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Payt de gebrekkige prestatie binnen redelijke termijn opnieuw en zonder gebreken uitvoeren dan wel herstellen. Payt is ook gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het factuurbedrag van de betreffende prestatie voor de tijd van een maand.
 3. Payt is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico hulppersonen, waaronder ondergeschikten, en Derden in te schakelen.
 4. Payt behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Payt nakomt. Onder opschorting door Payt wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Opdrachtgever en de Gebruikers tot de Toepassingen.
 5. Indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard, is Payt gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. Toegang en gebruiksregels

 1. De Gebruiker verkrijgt toegang tot de Toepassingen door het ingeven van de gebruikersnaam en het wachtwoord die Payt voor de Gebruiker heeft geregistreerd. Het is de Opdrachtgever en de Gebruiker verboden de toegangsgegevens aan Derden te verstrekken voor wie deze niet zijn bestemd.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor de Toepassingen. Alle handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de toegangsgegevens, herleidbaar zijn tot de Opdrachtgever, ongeacht of deze zijn verricht door de Opdrachtgever, bij de Opdrachtgever werkzame of aan haar gelieerde personen of Derden, worden toegerekend aan de Opdrachtgever.
 3. Door gebruik te maken van de Toepassingen van Payt, geeft de Opdrachtgever Payt toestemming om in naam van de Opdrachtgever handelingen te verrichten om de vordering te incasseren bij de schuldenaar. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de opdracht en het tijdig bijwerken van lopende opdrachten, al dan niet door middel van een geautomatiseerd en/of gekoppeld systeem. Payt voert de handelingen in beginsel geautomatiseerd uit en gaat hiermee door totdat de Opdrachtgever de status zelf heeft bijgewerkt. Payt kan in geen enkel geval verplicht worden tot het accepteren van individuele incasso-opdrachten en kan zonder opgaaf van reden opdrachten weigeren.
 4. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de voorwaarden en regels van derden waarvan Payt of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.
 5. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden de volgende regels.
 6. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt voor de facturatie en/of incasso van niet-bestaande, gefingeerde, ondeugdelijke dan wel vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis die in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
 7. Indien Payt enig onoorbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een Gebruiker, is Payt gerechtigd om direct en zonder nadere aankondiging de toegangsgegevens van de Opdrachtgever en/of Gebruiker definitief of voor een door Payt te bepalen tijd te blokkeren, de content en/of andere data te verwijderen en daardoor ook de lopende facturatie- en incassodossiers te beëindigen. Daarbij verliest de Opdrachtgever en/of Gebruiker al zijn of haar rechten met betrekking tot de Toepassingen, zonder dat de Opdrachtgever en/of Gebruiker recht hebben op schadevergoeding of compensatie. Payt heeft in het geval van onoorbaar gedrag het recht de autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen.
 8. Indien Payt enig onoorbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een Gebruiker, is Payt daarnaast gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verdere voorafgaande waarschuwing en zonder tussenkomst van de rechter. Als minimale schadevergoeding is de Opdrachtgever in dat geval de nog niet door de Opdrachtgever aan Payt betaalde vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over het lopende kalenderjaar aan Payt verschuldigd. Eventuele betaalde vergoedingen worden niet door Payt terugbetaald. Dit lid laat onverlet de mogelijkheid voor Payt om de volledige schade op de Opdrachtgever te verhalen.

4. Gebruik van de Toepassingen

 1. De Opdrachtgever krijgt uitsluitend van Payt een gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-exclusief is. De hosting van de data wordt verzorgd door Payt onder de voorwaarden als vermeld in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 2. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de meest recente versie(s) van de software op hun hardware. Zij dienen dus onder meer (maar niet uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.
 3. De Toepassingen worden continu ontwikkeld. Payt heeft het recht frequent een nieuwe versie uit te brengen. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen zich regelmatig op de hoogte te stellen van de laatste versies van de Toepassingen. Updates of nieuwe versies dienen door de Opdrachtgever en de Gebruiker verplicht te worden gebruikt.
 4. De Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de Opdrachtgever aangeleverde data voor het gebruik van de Toepassingen. De Opdrachtgever blijft tevens verantwoordelijk voor de data die hij aanlevert. Payt heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde data te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, voor zover Payt dat nodig acht (ter vrije beoordeling van Payt) voor de optimale werking van de Toepassingen. Payt zal daarbij de gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.
 5. Payt kan niet hetzelfde serviceniveau aanbieden van haar Toepassingen en is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de Opdrachtgever of anderen gebruik maken van een ander besturingssysteem dan door Payt aangegeven, een andere browser dan door Payt aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de aanbevelingen c.q. instructies van Payt met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Toepassingen niet naleven.

5. Prijzen, betaling en opeisbaarheid

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die door de overheid zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 2. De vergoeding voor het gebruik van de Toepassingen wordt maandelijks gefactureerd. Payt heeft het recht de vergoedingen te incasseren door middel van automatische incasso. Opschorting van een verbintenis of verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Als er een betalingsachterstand is (bijvoorbeeld doordat een automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn), heeft Payt het recht het account van de Opdrachtgever tijdelijk of blijvend te blokkeren. Artikel 3 lid 7 en 8 is hier ook van toepassing. Per e-mail ontvangt de Opdrachtgever instructies over het kunnen voldoen van de vorderingen en wanneer het account van de Opdrachtgever weer geactiveerd wordt.

6. Wijzigingen en aanpassingen

 1. De Toepassingen van Payt zijn continue in ontwikkeling. Payt heeft het recht frequent wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de Toepassingen aanbrengen. Payt zal de Opdrachtgever hierover inlichten via de website van Payt.
 2. Payt is gerechtigd om de prijzen eenzijdig aan te passen, waarbij de prijswijziging minimaal 40 dagen van tevoren wordt aangekondigd op de website van Payt en/of via mail. Deze prijswijzigingen gaan automatisch in.

7. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Payt naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Payt geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Payt niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): (werk)stakingen in het bedrijf van Payt, van de Opdrachtgever of van Derden waarvan Payt op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Payt (waaronder – maar niet uitsluitend – haar bestuurders).

8. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

 1. Hoewel Payt al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan Payt niet garanderen dat de Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever en/of Gebruiker dit wil gebruiken. Payt spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar Payt dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Payt.
 2. Payt is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Payt zal zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten de kantooruren.

9. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

 1. Payt is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Toepassingen, verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is Payt niet aansprakelijk voor fouten van personeel en andere hulppersonen of door Payt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
 2. Indien Payt wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
 3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de maand waarin het schadegeval zich voordoet te boven gaan.
 4. In geval van aansprakelijkheid is Payt uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Payt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Payt of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
 7. De Opdrachtgever zal Payt vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Payt daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Payt.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, blijven berusten bij Payt of bij de Derde van wie Payt het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of Toepassingen aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Payt verleent hierbij aan de Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.
 2. Indien Payt door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Payt in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Opdrachtgever gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Payt.

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Overeenkomst, deze algemene en privacyvoorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank in Groningen.

Algemene Privacyvoorwaarden

12. Algemeen

 1. Indien Opdrachtgever en Payt een separate (bewerkers)overeenkomst sluiten of hebben gesloten met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit deze separate (bewerkers)overeenkomst van toepassing. Bij onverenigbaarheid of strijd met bepalingen uit algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de separate (bewerkers)overeenkomst.
 2. Payt verwerkt binnen de Toepassingen uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens. Payt wordt in geen geval aangemerkt als verantwoordelijke (in de zin van de Wbp) voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor zover er persoonsgegevens door de Opdrachtgever worden verwerkt in het kader van het gebruik van de Toepassingen, kan Payt enkel en alleen worden aangemerkt als bewerker van persoonsgegevens.
 3. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de Wbp.
 4. Payt waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden plaatsvindt.
 5. Indien Payt door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst, algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Payt te vrijwaren en de Opdrachtgever zal Payt alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Payt daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

13. Duur, beëindiging en bewaartermijnen

 1. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing indien Opdrachtgever gebruik maakt van de Toepassingen van Payt.
 2. Deze privacyvoorwaarden gelden zolang Payt, ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en is niet tussentijds opzegbaar.
 3. Payt kan afwijken van het in beide voorgaande leden bepaalde, voor zover ten aanzien van persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Opdrachtgever nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.
 4. De accountgegevens en/of persoonsgegevens die gebruikt worden voor het actueel houden van de volledige accountgegevens mogen door Payt minimaal zeven (7) jaar bewaard worden, dan wel langer indien het account nog geactiveerd is. Dit laat onverlet dat Payt zich het recht voorbehoudt om persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienst naar het oordeel van Payt niet langer relevant zijn te verwijderen.
 5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke administratie- en bewaarplicht van de data en persoonsgegevens die de Opdrachtgever ter beschikking stelt aan Payt. De Opdrachtgever dient altijd een eigen kopie (bijv. back-up) van deze data en persoonsgegevens beschikbaar te hebben. Payt heeft op dit gebied geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het mogelijke verlies of de onbereikbaarheid hiervan.
 6. Voor de overeenkomst geldt een contractduur van onbepaalde tijd. Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

14. Onderwerp, type persoonsgegevens en verwerkingdoeleinden

 1. Payt zal ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken. Payt verwerkt in dit verband in ieder geval de volgende persoonsgegevens van debiteuren en/of klanten van Opdrachtgever:
 2. Payt zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor de in lid 4 van dit artikel vastgestelde verwerkingsdoeleinden.
 3. Payt verwerkt de persoonsgegevens met als doel om:
 4. De door Payt in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkene.

15. Uitvoering verwerking

 1. Payt is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke hij in het kader van de aangeboden diensten verwerkt onder de in deze privacyvoorwaarden genoemde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Opdrachtgever en/of derden is Payt uitdrukkelijk niet  verantwoordelijk.
 2. Payt zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van Opdrachtgever en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Payt stelt Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
 3. Payt zal de persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever gescheiden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt opslaan en verwerken.
 4. Payt zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op Payt rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, zoals Europese Verordeningen en de Wbp verwerken.

16. Beveiliging persoonsgegevens

 1. Payt past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
 2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging, frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist is. Payt zal daarom de veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen voortdurend evalueren en indien nodig verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven voldoen aan haar verplichtingen.

17. Meldplicht datalekken & monitoring

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal Payt Opdrachtgever daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.
 2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
 3. Opdrachtgever zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden waaronder de Autoriteit persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten. Het is Payt niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Payt daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.

18. Geheimhouding

 1. Op alle persoonsgegevens die Payt van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 2. Payt zorgt ervoor dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.
 3. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze privacyvoorwaarden, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

19. Rechten van betrokkenen

 1. Payt verleent medewerking aan Opdrachtgever om na goedkeuring van en in opdracht van Opdrachtgever:
 2. Payt verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan Opdrachtgever om de op haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Payt inbegrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

20. Inschakelen van en delen van persoonsgegevens met derden

 1. Payt is gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens derden in te schakelen indien:
 2. Payt draagt ervoor zorg dat de betreffende derde(n) tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor Payt in deze privacyvoorwaarden.
 3. Voor het correct uitvoeren van de diensten, schakelt Payt derden in en deelt Payt de in opdracht van Opdrachtgever vergaarde persoonsgegevens met in ieder geval (maar niet uitsluitend) deurwaarders, hostingpartners en postverwerkers.
 4. Indien de derde die Payt wil inschakelen buiten de EER is gevestigd, waarborgt Payt, onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 5. Payt is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde derde(n).In het geval Opdrachtgever Payt verzoekt om een specifieke koppeling in een systeem van een derde aan te brengen en Payt daarvoor een derde inschakelt, is het bepaalde in dit artikel niet van toepassing en is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit direct dan wel indirect voortvloeit.
 6. Payt kan tevens persoonsgegevens aan Derden verstrekken Payt op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke macht of in verband met een wettelijke verplichting de gegevens aan een Derde dient te verstrekken.